O základní škole

O základní škole

Základní škola Slavičín - Vlára má statut plně organizované 24-třídní školy, která naplňuje zvolené motto „Škola pro všechny“.

Je umístěna v klidné části sídliště Vlára v blízkosti přírodní vodní lokality, městského parku a moderních sportovních areálů. Komplex základní školy tvoří hlavní budova s 5. – 9. ročníkem, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon pro školní družinu a školní klub a ve vzdálenosti 200 metrů je umístěna samostatná budova 1. - 4. ročníku. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet, jídelnu i školní hřiště. Škola má bezbariérové uspořádání, které umožňuje přístup a výuku tělesně handicapovaným žákům. V červenci a srpnu 2013 proběhla v hlavní budově rozsáhlá rekonstrukce. S cílem energetické úspory a zkrášlení prošla škola řadou změn. Zateplovací práce, barevná fasáda s logem školy, výměna oken a vstupních dveří změnily její více než šedesátiletý vzhled. Díky této rekonstrukci vznikla v přízemí galerie a  moderní prostor se šatními skříňkami pro každého žáka. V hlavní budově je umístěno 13 kmenových tříd 5. – 9. ročníku. 

V hlavní budově je umístěno 13 kmenových tříd 5. – 9. ročníku.  K odborné výuce mají žáci k dispozici moderní multimediální učebny vybavené dataprojektory a interaktivními tabulemi, interaktivní učebny pro výuku zeměpisu, přírodopisu, učebna fyziky a chemie, učebna cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, počítačové učebny, keramická dílna, odborná pracovna školních dílen, společenská místnost - kinosál a Školní informační centrum. 

Budova I. stupně, která čítá 10 kmenových tříd,  rovněž prošla náročnou rekonstrukcí. V červenci a srpnu 2014 stejně jako na hlavní budově byly provedeny zateplovací práce včetně fasády, výměny oken a vstupních dveří. K moderní výuce slouží odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které jsou denní součástí výuky.

K výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hřiště s umělým povrchem v blízkosti hlavní budovy, tělocvična a z kapacitních důvodů také sportovní hala. Všechny prostory odpovídají hygienickým normám.

Pro výuku pracovního vyučování slouží odborná pracovna školních dílen a zahrada se záhony, skleníkem a ekologickou učebnou a obnovená školní zahrada v blízkosti hlavní budovy. Obnova školní zahrady v blízkosti školy proběhla v roce 2016 – 2017 díky projektu „Ze školních lavic do přírody“.

Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín – Vlára.

Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková a sportovní příprava, mimořádný důraz rovněž klademe na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti. Výuku anglického jazyka zajišťujeme už od 2. ročníku a od 7. ročníku mají žáci možnost volby druhého cizího jazyka, a to německého či ruského.

Na I. stupni ve 4. a 5. ročníku nabízíme jako volitelné předměty Zábavnou matematiku, Zábavnou angličtinu a Výtvarné činnosti s využitím keramické dílny.

Struktura volitelných předmětů na II. stupni vychází z aktuálních požadavků a zájmu žáků. Podporujeme jejich rozvoj v oblasti jazykové výchovy, (Konverzace v anglickém jazyce), digitální technologie, grafické prezentace a multimediální tvorby (Digitální technologie), pracovních činností (Technické činnosti). V 9. ročníku vycházíme vstříc žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy, proto zařazujeme další volitelné předměty Seminář z  matematiky a Seminář z českého jazyka.

Na I. stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody. Základem je činnostní učení podle námětů Tvořivé školy a využívání moderní techniky v odborných učebnách. Žáci běžně pracují na interaktivních tabulích, neboť výuka většiny předmětů I.  stupně je zajištěna interaktivními učebnicemi a rozšiřujícími interaktivními programy.

Vyučující II. stupně kladou důraz na rozvoj žáků v oblasti finanční, informační a čtenářské gramotnosti, na společenskou, multikulturní a environmentální výchovu starších žáků. Cílem je rozvíjet schopnosti v rámci jejich možností a nadání.

Škola sleduje zajímavé novinky softwaru a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Rovněž pro výuku většiny předmětů na II. stupni máme vytvořený soubor interaktivních učebnic s dalšími interaktivními výukovými programy.

Činnost školní družiny a školního klubu vychází z programu Přístav dobré nálady. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Provoz družiny probíhá od 6.00 do 16.30 hodin a odpovídá požadavkům rodičů. Režim je rozdělen na odpočinkovou, rekreační a řízenou zájmovou činnost výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a sportovní, na přípravu na vyučování formou didaktických her.

 V roce 1985 vznikl Národopisný soubor Slavičánek zásluhou bývalých paních učitelek Boženy Bělohlávkové a Ivany Pančíkové. Soubor absolvoval mnoho vystoupení a dobře reprezentuje naši školu i město. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha soutěžních přehlídkách. Ve školním roce 2012/2013 převzaly vedení kroužku paní učitelky Miroslava Zálešáková (doprovází na akordeon) a Hana Strnadová (taneční choreografie).

Zařízení školního stravování slouží ke stravování nejen našich žáků a zaměstnanců školy, ale také studentů a zaměstnanců gymnázia a cizích strávníků. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Jídelna předkládá nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Díky modernímu stravovacímu systému zprovozněnému od 1. 9. 2012 mají rodiče přehled o stravování dětí, o aktuálním stavu konta na stravovacím účtu, přes internet mají možnost zaplatit stravné, objednávat obědy nebo objednávky rušit.

Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které jsou online, průběžně aktualizovány a zpřístupněny na www.skolninovinyzsvlara.cz, dále z webových stránek školy a pravidelně jsou také informováni o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji.