Školní družina

Školní družina

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a ostatních zájmových útvarů. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky a přípravou na vyučování.

Činnost školní družiny je určena pouze pro žáky prvního stupně základní školy.

Naše školní družina má 5 oddělení, která navštěvují žáci 1. – 4. tříd.

Rodiče a cizí osoby z hygienických důvodů nemohou vstupovat do budovy družiny.

Provoz školní družiny

Ráno: 6.00 až 7.25 hod. – oddělení v budově 1. stupně.

Odpoledne: Po - Pá: 11.30 až 16.30 hod. - v dřevěném pavilonu.

Od 15. 00 jsou žáci shromážděni v koncové družině dle jednotlivých služeb vychovatelek.

Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn v dřevěném pavilonu při minimálním počtu 10 dětí. V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodloužen dle potřeby rodičů.

Vychovatelky se starají o děti prvních ročníků i v době oběda, tj. od 11.30 do 12.00 hod. a pomáhají dětem se sebeobsluhou a stolováním.
Oběd si objednávají den předem, buď s asistencí vychovatelky, nebo z domova pomocí internetu, což je preferovaná varianta.

Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu u školy prvního stupně a sportovní hřiště u školy.

O děti se starají

1. oddělení: vychovatelka Martina Ptáčková
2. oddělení: vychovatelka Soňa Lysá
3. oddělení: vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková
4. oddělení: vychovatelka Lenka Tomečková         
5. oddělení: vychovatelky Marie Šprtová, Renáta Špalková

Kontakty do ŠD

Telefon: 733 133 459           
Pevná linka: 577 341 304 – hospodářka školy Vás přepojí do ŠD

Vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková               zssl.smotkova@email.cz
Vychovatelka Martina Ptáčková                             zssl.ptackova@email.cz
Vychovatelka Soňa Lysá                                         zssl.lysa@email.cz
Vychovatelka Lenka Tomečková                             zssl.tomeckova@email.cz
Vychovatelka Marie Šprtová                                   zssl.sprtova@email.cz

Omlouvání a vyzvedávání dětí

Budete-li požadovat odchod dítěte ze ŠD jinak, než je uvedeno v přihlášce ŠD (jedná se o děti, které odcházejí z družiny samy), sdělte tuto skutečnost vychovatelce písemně (omluvenka ke stažení je k dispozici na webu nebo u vychovatelky). Jinak nebude dítě z družiny uvolněno. Na telefonické omluvy nesmíme z bezpečnostních důvodů brát zřetel.

V případě celodenní nepřítomnosti dítěte ve vyučování (např. nemoc) či neplánovaného odchodu z vyučování, se děti z družiny omlouvat nemusí.

Nebude-li žák vyzvednut ve stanovené době, budou telefonicky vyrozuměni rodiče. Vychovatelka pohlídá dítě, než bude vyzvednuto.

Pokud žák odejde ze školní družiny, zpět se do družiny nevrací.

Potřebné věci do ŠD

 •      přezůvky
 •      hrníček
 •      věci na převlečení na pobyt venku
 •      doporučujeme mít podepsané osobní věci dítěte, které používá v ŠD
 •      do odpolední družiny doporučujeme malou svačinu

Nepodepsané věci, ke kterým se nikdo nepřihlásí, budou skladovány vždy jen do konce školního roku.

Pitný režim

Vychovatelky zajišťují pitný režim pro žáky školní družiny (sirupy a čaje ze školní jídelny).

Poplatek za ŠD

Měsíční platba činí 50,- Kč, za pololetí 250,- Kč, celý školní rok 500,-Kč.

Výběr poplatku na II. pololetí školního roku 2020/2021 (únor, březen, duben, květen, červen) bude probíhat v lednu 2021. O vybírání poplatku budete předem informováni e-mailem.

Pokud jste měli zaplacenou ŠD v loňském školním roce v měsících březen až červen, bude tato částka započítaná do letošního školního roku a o tuto částku bude poplatek snížen.

Žáci navštěvující pouze ranní družinu poplatek neplatí.

Poplatek se vrací pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel, jedná-li se o trvalou změnu odchodů dětí ze ŠD), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do ŠD

Do družiny se přihlašuje prostřednictvím zápisního lístku, který je potřeba pečlivě vyplnit, zejména rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.

Kapacita ŠD je 120 žáků. Pokud bude kapacita při velkém zájmu o ŠD naplněna, může vedoucí vychovatelka žáky ze čtvrtých ročníků přehlásit do ŠK.

Odhlášení ze ŠD

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku (na písemnou žádost rodičů pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”). 
Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny

 •     Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, četba, individuální malování, tvořivé a      spontánní hry).
 •     Stravování prvních ročníků: převzetí žáků od vyučujících, přechod s žáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, sebeobslužná činnost.
 •     Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí odpočinková a rekreační činnost.
 •     Řízené zájmové vzdělávání: rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost nebo jako organizovaná nebo spontánní aktivita.
 •     Rekreační činnost: pokud možno, denně venku - pobyt na školním hřišti a na školní zahradě.
 •     Závěr: odpolední pobyt v koncové družině opět tvoří rekreační a relaxační činnosti.

Pobyt obsahuje i řadu režimových momentů (přechody, převlékání, sebeobslužná činnost).

 

ŠKOLNÍ KLUB 

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení otevřené nabídky spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací činnosti a zájmové činnosti.

Provoz školního klubu

 • ŠK: dopoledne v době před vyučováním 7.15 – 7.40, hlavní přestávky mezi vyučovacími hodinami, odpoledne od 12.30 do 16.00 formou volného klubu nebo zájmových aktivit.
 • Zájmové kroužky probíhají v předem určených prostorách školy.
 • Organizuje-li ŠK činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče písemně.
 • Provoz školního klubu není o prázdninách realizován s výjimkou jednorázových akcí zájmových útvarů,
  o kterých jsou rodiče v předstihu informováni a požádáni o souhlas s účastí.

Kontakty

Telefon:  733 133 459, 577 341 304 
Vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková                zssl.smotkova@email.cz
Šic na II stupni ZŠ                                                  charvat@zsslavicin.cz

Přihlašování žáků do školního klubu

 • Žák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, příchod
  a odchod je individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • Změna v uvolnění se povoluje pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Písemná žádost musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám nebo v doprovodu pověřené osoby, bez těchto údajů je žádost neplatná. V mimořádných odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo osobě doprovázející žáka.
 • Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠK dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…).

Ukončování vzdělávání

 • Žáci jsou do ŠK přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠK odhlásit kdykoliv během školního roku (na písemnou žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠK vyloučit při opakovaném nedodržování Vnitřního řádu školního klubu.
 • Ukončit vzdělávání ve ŠK lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (formulář k odhlášení je k dispozici na webu).

Pod školním klubem je pestrá nabídka zájmových kroužků

 • Slavičánek
 • Výtvarný kroužek
 • Relax
 • Roztleskávačky
 • Sportuj ve škole
 • Dramatický kroužek
 • Mažoretky
 • Keramická dílna
 • Darebáček
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Robotika
 • Šipky

Více informací o jednotlivých kroužcích najdete ve složce Kroužky.