ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a ostatních zájmových útvarů. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky a přípravou na vyučování.

Činnost školní družiny je určena pouze pro žáky prvního stupně základní školy.

Naše školní družina má 6 oddělení, která navštěvují žáci 1. – 4. tříd. 
1. - 5. oddělení je v prostorách dřeváku a 6. oddělení je v přízemí v budově 1. stupně. 

Rodiče a cizí osoby z hygienických důvodů nemohou vstupovat do budovy družiny.

Provoz školní družiny

Ráno: 6.00 až 7.25 hod. – oddělení v budově 1. stupně.

Odpoledne: Po - Pá: 11.30 až 16.30 hod. - v dřevěném pavilonu.

Odpoledne v budově 1. stupně ZŠ ( 6. oddělení): Po - Pá: 11.30 až 15.30 hod. 

Ve společných prostorách děti musí nosit roušky. V jednotlivých odděleních nemají povinnost mít nasazenou roušku. Venku roušky nenosíme. 

Od 15. 00 jsou žáci shromážděni v koncové družině dle jednotlivých služeb vychovatelek. V tuto dobu musí žáci v oddělení mít nasazenou hygienickou roušku. 

Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn v dřevěném pavilonu při minimálním počtu 10 dětí. V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodloužen dle potřeby rodičů.

Vychovatelky se starají o děti prvních ročníků i v době oběda, tj. od 11.30 do 12.00 hod. a pomáhají dětem se sebeobsluhou a stolováním.
Oběd si objednávají den předem, buď s asistencí vychovatelky, nebo z domova pomocí internetu, což je preferovaná varianta.

Za příznivého počasí využívá školní družina zahradu u školy prvního stupně a sportovní hřiště u školy.

O děti se starají

1. oddělení - 1.A + 1.B: vychovatelka Martina Ptáčková
2. oddělení - 1.C + 2.A: vychovatelka Soňa Lysá
3. oddělení - 2.A + 2.B: vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková
4. oddělení - 3.A + 3.B: vychovatelka Lenka Tomečková         
5. oddělení - 4.A + 4.B: vychovatelka Jana Vyskočilová
6. oddělení - PT + 1.A : vychovatelka Nela Kvasnicová

Kontakty do ŠD

Telefon: 733 133 459           
Pevná linka: 577 341 304 – hospodářka školy Vás přepojí do ŠD

Vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková               zssl.smotkova@email.cz
Vychovatelka Martina Ptáčková                             zssl.ptackova@email.cz
Vychovatelka Soňa Lysá                                         zssl.lysa@email.cz
Vychovatelka Lenka Tomečková                             zssl.tomeckova@email.cz
Vychovatelka Jana Vyskočilová                              zssl.vyskocilova@email.cz
Vychovatelka Nela Kvasnicová                               zssl.kvasnicova@email.cz

Omlouvání a vyzvedávání dětí

Ze školní družiny je žák uvolněn pouze po předložení písemné omluvenky od rodičů
(zákonných zástupců). Písemná žádost musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu,
podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám/a nebo v doprovodu
pověřené osoby
– bez těchto údajů je žádost neplatná. Omluvenku je možné stáhnout na webu školní družiny. 

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD propustit.

V případě celodenní nepřítomnosti dítěte ve vyučování (např. nemoc) či neplánovaného odchodu z vyučování, se děti z družiny omlouvat nemusí.

Pokud víte, že své dítě nemůžete vyzvednout do 16.30 hod. kontaktujte vychovatelku na telefonní číslo do ŠD. Nebude-li žák vyzvednut ve stanovené době, budou telefonicky vyrozuměni rodiče. Vychovatelka pohlídá dítě, než bude vyzvednuto.

Pokud žák odejde ze školní družiny, zpět se do družiny nevrací.

Potřebné věci do ŠD

 •      přezůvky
 •      hrníček
 •      věci na převlečení na pobyt venku (především na zimní měsíce)
 •      doporučujeme mít podepsané osobní věci dítěte, které používá v ŠD
 •      do odpolední družiny doporučujeme malou svačinu

Nepodepsané věci, ke kterým se nikdo nepřihlásí, budou skladovány vždy jen do konce školního roku.

Pitný režim

Vychovatelky zajišťují pitný režim pro žáky školní družiny (sirupy a čaje ze školní jídelny).

Poplatek za ŠD

Výběr poplatku na II. pololetí školního roku 2020/2021 (únor, březen, duben, květen, červen) bude probíhat v lednu 2021. O vybírání poplatku budete předem informováni e-mailem.

Za pobyt žáka ve ŠD se platí na začátku školního roku celoročně, nebo v měsíci září a lednu pololetně (do 15).

Poplatek za ŠD činí pololetně 500,- Kč, nebo 1 000,- Kč celoročně. Platbu zasílejte na účet školy 
 86-2029940257/0100. Variabilní symbol je 24 a do zprávy napište jméno, příjmení a třída dítěte. 

Rodiče mohou požádat o vrácení poplatku za školní družinu. Jedná se o to v případě, kdy žák dlouhodobě nenavštíví školní družinu ze závažného rodinného nebo zdravotního důvodu, případně kvůli uzavření družiny. Žák nesmí v takovém případě být přítomen v ŠD celý měsíc.

Daný poplatek se vrací pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Tuto žádost je možné si stáhnout na webu školní družiny a následně poslat e-mailem, nebo ve vytištěné formě přinést do školní družiny osobně.

Žáci navštěvující pouze ranní družinu poplatek neplatí.

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel, jedná-li se o trvalou změnu odchodů dětí ze ŠD), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do ŠD

Do družiny se přihlašuje prostřednictvím zápisního lístku, který je potřeba pečlivě vyplnit, zejména rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.

Kapacita ŠD je 150 žáků. Pokud bude kapacita při velkém zájmu o ŠD naplněna, může vedoucí vychovatelka žáky z čtvrtých ročníků přehlásit do ŠK.

Odhlášení ze ŠD

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku (na písemnou žádost rodičů pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”). 
Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD.

Režim dne vychází z požadavků psychohygieny

 •     Ranní program: klidné a relaxační činnosti (stolní hry, četba, individuální malování, tvořivé a      spontánní hry).
 •     Stravování prvních ročníků: převzetí žáků od vyučujících, přechod s žáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, sebeobslužná činnost.
 •     Po vyučování a obědě: v době nejmenší výkonnosti dětí odpočinková a rekreační činnost.
 •     Řízené zájmové vzdělávání: rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost nebo jako organizovaná nebo spontánní aktivita.
 •     Rekreační činnost: pokud možno, denně venku - pobyt na školním hřišti a na školní zahradě.
 •     Závěr: odpolední pobyt v koncové družině opět tvoří rekreační a relaxační činnosti.

Pobyt obsahuje i řadu režimových momentů (přechody, převlékání, sebeobslužná činnost).

 

ŠKOLNÍ KLUB 

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení otevřené nabídky spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací činnosti a zájmové činnosti.

Provoz školního klubu

 • ŠK na škole 2. stupně: dopoledne v době před vyučováním 7.15 – 7.40, hlavní přestávky mezi vyučovacími hodinami, odpoledne od 12.30 do 16.00 formou volného klubu nebo zájmových aktivit.
 • Zájmové kroužky probíhají v předem určených prostorách školy.
 • Organizuje-li ŠK činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče písemně.
 • Provoz školního klubu není o prázdninách realizován s výjimkou jednorázových akcí zájmových útvarů,
  o kterých jsou rodiče v předstihu informováni a požádáni o souhlas s účastí.

Kontakty

Telefon:  733 133 459, 577 341 304 
Vedoucí vychovatelka Marcela Šmotková                zssl.smotkova@email.cz
Šic na II stupni ZŠ                                                  

Přihlašování žáků do školního klubu

 • Žák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, příchod
  a odchod je individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • Změna v uvolnění se povoluje pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Písemná žádost musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám nebo v doprovodu pověřené osoby, bez těchto údajů je žádost neplatná. V mimořádných odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo osobě doprovázející žáka.
 • Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠK dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…).

Ukončování vzdělávání

 • Žáci jsou do ŠK přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠK odhlásit kdykoliv během školního roku (na písemnou žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠK vyloučit při opakovaném nedodržování Vnitřního řádu školního klubu.
 • Ukončit vzdělávání ve ŠK lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (formulář k odhlášení je k dispozici na webu).

Pod školním klubem je pestrá nabídka zájmových kroužků

 • Slavičánek
 • Výtvarný kroužek
 • Relax
 • Roztleskávačky
 • Míčovky
 • Dramatický kroužek
 • Mažoretky
 • Keramická dílna - II. stupeň
 • Darebáček - II. stupeň
 • Klub zábavné logiky a deskových her - II. stupeň
 • Robotika - II. stupeň
 • Šipky - II. stupeň

Více informací o jednotlivých kroužcích najdete ve složce Kroužky. 

Kroužky, které neorganizuje ŠD

Doprovod žáků na kroužky, které neorganizuje ŠD, vychovatelky nezajišťují. Rodič je povinen informovat vychovatelku o způsobu odchodu dítěte na kroužek – na uvolňování dětí ze ŠD z důvodů kroužků, které nejsou organizované ŠD, vyplní rodič formulář o uvolňování žáků ze ŠD. Rovněž je rodič povinen informovat vychovatelku o změnách, které na kroužku nastanou (např. kroužek odpadá, změní termín, dítě na něj již nebude docházet, ukončil svou činnost atd.)

Kroužky, které organizuje ŠD

Na kroužky, které organizuje ŠD je vychovatelkami zajištěno převádění dětí ze ŠD a zpět. Kroužky školní družiny jsou pro družinové děti zdarma – přihlášení na kroužky probíhá formou zápisu a rodič se tím zavazuje, že bude své dítě na kroužek posílat pravidelně a v případě jeho nepřítomnosti ho omluví u vychovatelky, která kroužek vede.