Kroužky

Kroužky

Zájmové útvary školní družiny a školního klubu.

Výtvarný kroužek ŠD

Soňa Lysá

Citlivě rozvíjíme výtvarné poznání a opíráme se především o výtvarné emocionální vztahy a smyslové prožitky.Umožňujeme realizovat vlastní tvůrčí záměr, od prvotního zrodu až k výslednému produktu a jeho prezentaci. Učíme se zacházet s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využíváme odpadových, přírodních i netradičních materiálů, různých výtvarných technik, kombinujeme je, vytváříme vlastní náčrty, rozvíjíme fantazii, seznamujeme se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní,dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, malování na sklo, hedvábí, textilie, drátování, kašírování, kolektivní práce, mramorování, savování, výroba dárků k různým příležitostem, estetické zkrášlování prostředí, výroba kulis, plošných loutek.

Vedeme žáky k čistotě práce, pracovního místa, šetrnému zacházení s pomůckami a materiálem a k sebehodnocení.Navštěvujeme výstavy, dle možností galerie, zúčastňujeme se výtvarných soutěží a práce vystavujeme.                                                                                              

Dramatický kroužek ŠD-ŠK

Mgr. Lenka Tomečková, Bc. Martina Ptáčková  

Prací v dramatickém kroužku pomáháme žákům zbavit se trémy, zábran, napětí, vedeme je k tvořivosti, představivosti, rozvíjíme komunikativní dovednosti, odvahu vystoupit před spolužáky, rodiči, veřejností, cvičíme jejich správné dýchání, paměť, artikulaci, techniku řeči, slovní zásobu, bohatost vyjadřování, učíme je nejen mluvě, ale i naslouchání, uplatňovat ve hře své nápady a respektovat nápady druhých, pracovat s rekvizitami, vnímat loutku jako postavu a oživit ji, různým hrám pohybového, uvolňovacího charakteru, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat, navozovat kontakt s divákem. Svým veřejným vystupováním se učí „ herci“ působit radost druhým. Každoročně připravujeme vystoupení pro kamarády z mateřských škol ze Slavičína a okolí, pro své spolužáky ze ZŠ a rodiče.               

Roztleskávačky 

Mgr. Lenka Tomečková      

Účelem sportovně-tanečního kroužku roztleskávaček je především podpora aktivního využití volného času žáků.  Roztleskávačky (cheerleading) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, toleranci v rámci týmu a k jiným lidem. Je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Mezi základní prvky cheerleadingu patří skoky, skunty, pyramidy, akrobacie a tanec různých stylů např.disco, baletní prvky aj.). Neodmyslitelným doplňkem roztleskávaček jsou třásně neboli pompony a krátké sukně.                                   

Míčové hry

Mgr. Lenka Tomečková

Cílem míčových her je fyzicky posilovat, pohybově rozvíjet, duševně osvěžovat a aktivně využívat volný čas. Učíme se manipulaci s míčem či jiným herním náčiním, spolupráci ve hře – zásady fair play: dodržujeme pravidla her a soutěží, poznáváme a označujeme zjevné přestupky proti pravidlům a přiměřeně na ně reagujeme, učíme se průpravným hrám, usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti, uplatňujeme vhodné a bezpečné chování, předvídání možných nebezpečí úrazu a přizpůsobíme jim svou činnost. Rozlišujeme a uplatňujeme práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a organizátora, domlouváme se na spolupráci i jednoduché taktice, která vede k úspěchu družstva a dodržujeme ji. Dodržujeme hygienu a vhodné obutí, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.

Během roku organizujeme a hrajeme mezitřídní, meziklubové turnaje ve vybíjené, florbalu i sálové kopané.

Tvořivé ruce                                                                                                                                   

Mgr. Marcela Šmotková

Kroužek svým zaměřením vede děti k utváření a rozvoji manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností, k tvorbě výrobků různými rukodělnými technikami jako je moaika, quilling, savování, decoupage, malba na sklo a textilie, batika a dekorace textilu, práce s přírodninami. Cílem kroužku je rozvíjet u dětí vlastní fantazii, kreativitu a estetické cítění, samostatně a tvořivě přemýšlet, spolupracovat s ostatními a dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci. V průběhu školního roku navštěvujeme výstavy dle možností galerie.

Mažoretky

Mgr.Věra Dorúšková, Mgr. Radka Častulíková

Více než dvacet let funguje na naší škole kroužek mažoretek. Jeho zakladatelkami byly paní učitelky Mgr. Marie Hrbáčková a Mgr. Věra Navrátilová. Ty se věnovaly souboru starších mažoretek a přípravu těch nejmladších zajišťovaly paní učitelky Mgr. Iva Filáková a Mgr. Helena Kovaříková. Společně vychovaly desítky mažoretek a některé z nich se k nám vrací jako vedoucí malých předškolaček – budoucích mažoretek. Od září roku 2014 převzaly vedení kroužku nové paní učitelky Mgr. Pavla Plšková a Mgr. Věra Dorúšková. V současné době kroužek mažoretek navštěvují děvčata I. stupně školy, která se scházejí k nácviku vždy jednou týdně v cvičné učebně v dřevěném pavilonu školy. Mažoretky reprezentují naši školu i město při mnoha školních i veřejných vystoupeních, oslavách, kulturních akcích organizací i města, při sportovních utkáních…

Slavičánek

Mgr. Miroslava Zálešáková, Mgr. Hana Strnadová

Snahou tohoto národopisného souboru je vybudovat v dětech lásku k folklórním tradicím svého regionu. Ve Slavičánku se děti hravou formou seznamují s písněmi, tanci, hrami a říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Každoročně vedoucí souboru organizují soustředění dětí, které vede k utužení kolektivu, nácviku složitějších prvků a kvalitní spolupráce. 

ŠIC - Školní informační centrum

Mgr. Hana Majeriková, Ing. Petr Čechmánek

Činnost ŠICu navazuje na vzdělávací činnost ZŠ. Je určen k aktivnímu využití volného času žáků 5. – 9. ročníku. Je koncipován jako klidová studijní místnost vybavená počítači s připojením na internet a knihovnou s bohatou nabídkou knižního fondu včetně encyklopedií a časopisů. Počítače jsou žákům k dispozici pro zpracování školních projektů, pro samostudium, pro vyhledávání informací, komunikaci. Knižní tituly z knihovny jsou žákům poskytovány jako výpůjčky domů nebo k prohlížení v prostorách ŠIC.V průběhu školního roku zde probíhají různé vědomostní či literární soutěže.

Klub zábavné logiky a deskových her

Mgr. Jana Rašková

Tento zájmový kroužek chce v žácích probudit zájem o přírodu. Žáci budou poznávat  zákonitosti přírody v podobě jednoduchých experimentů a pozorování. Vyzkouší si jednoduché práce se zkumavkami, kádinkami, mikroskopem a chemikáliemi, které běžně používáme v domácnosti. Tento kroužek bude přípravou pro budoucí rozvoj našich žáků v přírodovědných předmětech na II. stupni. 

COUNTRY KROUŽEK – RIGHT STEPS 

Mgr. Šárka Končická

RIGHT STEPS je taneční kroužek, kde se děti učí country tanec. Naučí se základní kroky a postupně se přidají složitější variace. Tanečníci tančí ve stylovém stejnokroji – děvčata – bílá halenka + sukně a taneční boty; kluci – rifle, bílá košile a klobouk.  Tento kroužek také slouží jako smysluplné využití volného času dětí. Podporuje pohyb, rytmické a hudební cítění, sebedůvěru, vede děti ke spolupráci. Je otevřen pro žáky 1. stupně (1. – 5. ročník ZŠ). Každý rok se děti naučí dva tance, se kterými se budou prezentovat na veřejnosti při různých akcích města Slavičín a okolí. Vystoupení pomáhá tanečníkům zvýšit své sebevědomí a zvládnout trému. Tanec určitě potěší každého.