Školní jídelna

Školní jídelna

Provozní řád školní jídelny

Základní škola Slavičín - Vlára
Školní  403
763 21 Slavičín

Vedoucí ŠJ:

Hrabinová Renata

tel:  577 341 200
mob:  733 133 458

Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Provoz ŠJ

 • Provozní doba: 6,30  - 13,45
 • Výdejní doba:
  • pro děti a zaměstnance  11,20  -  13,30
  • pro cizí strávníky 11,00 ­ -  11,20 
  • pro odběr do jídlonosičů 10,50  -  11,10

Placení stravného

 1. Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ,
  číslo: 1570300237/0100
  variabilní symbol je ( 9999…., viz informační leták).
 2. Hotově v kanceláři ŠJ vždy 3 poslední pracovní dny v měsíci  od  7,00 – 13,45

Přihlašování a odhlašování obědů

 1. Lze provádět zadáváním na webových stránkách školy www.zsslavicin.cz.
 2. Telefonicky v prac. době od  6,30 – 7,45.
 3. Prostřednictvím terminálu ve ŠJ na daný den do 7.45 a na další dny nepřetržitě.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Stravovací karta

Obdrží ji strávník po přihlášení ke stravování a zaplacení zálohy.

Její ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři.

Žákům, kteří ukončí školní docházku a studium, bude i v případě, že se neodhlásí ze stravování, účet ke 30. 9. zrušen.

Stravování v době prázdnin

Individuální stravování žáků o prázdninách je za cenu školního stravování a zaměstnanci, kteří čerpají dovolenou, platí za oběd plnou cenu.

Stav konta

Každý strávník může zjistit:

 1. na webových stránkách školy
 2. nebo na terminálu ve školní jídelně 

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen u  objednávacího terminálu nebo na webových stránkách školy. 

Dozor ve ŠJ

 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
 • Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.
 • Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel stanovených personálem stravovacího zařízení. V případě nedodržování provozního řádu, základních hygienických norem a pokynů dozoru a personálu ŠJ, může být strávník ze stravování vyloučen.

Dotazy a připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři s vedoucí ŠJ.

datum: 1. 9. 2012